۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

گزارش تصویری از حمله مزدوران واوباش حامی دولت به بیت آیت الله صانعی و تخریب دفتر

کجایند آنانی که برای یک کاریکاتور که در آن به یک تمساح کفته شده بود استاد تمساح کل کشور را بهم ریخته وکف بر لب وکفن پوش به خیابانها ریخته بودند که به نهاد روحانیت توهین شده است؟ اف به اینهمه نفاق و دروغ.


"